תקנון האתר

תקנון האתרים בשם המתחמים groupologia.com ו- group-master.co.il

(האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד).
השימוש באתרים ובתכנים המוצגים בהם כפוף לתנאי השימוש המפורטים, אנא קרא תנאים אלה בעיון. השימוש באתרים אלה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את התקנון שלהם.

 1. אין לראות במידע הכלול באתרים אלה משום ייעוץ או הדרכה או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. המידע הכלול באתרים אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע פעילות מקצועית ו/או עסקית, אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע”י מומחים.
 2. השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתרים אלה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתרים אינם מבטיחים את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתרים, לא את שלמותם, לא את עדכניותם ולא את מידת התאמתם לצרכי ולנתוני המשתמש.
 3. הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתרים ואינך רשאי להסתמך עליו. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתרים. הם אינם מהווים תחליף לעצה מקצועית אישית ואינם מותאמים בהכרח למקרה ספציפי.
 4. מפעילי האתרים, החברות, בעלי המניות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא ישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתרים מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.
 5. שום אינפורמציה המופיעה באתרים אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתרים, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ דיגיטאלי בקבצי קול, תמונות וסרטונים.
 6. מפעילי האתרים אינם מתחייבים לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מיידיים או מתמשכים.
 7. הפרטים, המידע ו/או הנתונים שבאתרים אלה, התקבלו, בחלקם, מצדדים שלישיים – מפעילים, בתי עסק ומסחר וכן מאתרים ומומחים אחרים ועל כן, אין האתרים מתחייב לגבי נכונותם, אמינותם, שלמותם ו/או מידת דיוקם.
 8. האתרים מכילים קישורים לאתרים אחרים, חלקם מופעלים ע”י צדדים שלישיים לגביהם, אין לאתרים האלה ולמפעיליו כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתרים ומפעיליהם לא יישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים אלו לשימוש, או הסתמכות על המידע שבהם.
 9. מנהלות האתרים אינן אחראיות לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולות, הפעילות ותוצאותיה הינה על המשתמש.
 10. יכול והאתרים יאפשרו הורדת תוכנות. האתרים אינם אחראים לנזקים העשויים להיגרם מהורדת התוכנות, השימוש בהם והפעלתם לרבות, “הדבקות” בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם. שימוש בתוכנות מחייב רכישת/קבלת רישיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתרים בכדי לאשר השימוש בהם אלא, בהסכמה ובקבלת רישיון מבעלי התוכנה.
 11. האתרים מאפשרים העברת מסרים ע”י הגולשים. תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והאתרים לא יישאו כל אחריות בגינם. אין לעלות ו/או לשלוח לאתרים אלה או באמצעותם, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. הנהלת האתרים תהא רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתה הבלעדית.
 12. השימוש באתרים ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתרים בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתרים ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנם של האתרים ו/או בעיצובם ו/או בתוכנות המשמשות אותם ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
 13. האתרים יוכל להפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמש באתרים לצורך ניתוח והתאמה של צרכי המשתמש הספציפי והאחרים וכן, רשאית מנהלת האתרים להעביר את המידע לכל צד שלישי כלשהו, לפי שיקול דעתה הבלעדית ולצורך מתן שירות יעיל למוסר המידע.
 14. בעצם שימושך באתרים והרשמתך אליהם, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתרים בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא.
 15. מנהלת האתרים רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
 16. מנהלת האתרים רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתרים ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.
 17. אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתרים שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים )לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון שלך( לגבי הביקורים שלך באתרים אלה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.
 18. דין ומקום שיפוט – על השימוש באתרים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל- אביב בישראל.

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

מנהלת האתרים מתנגדת באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש ומנהלת האתרים כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעות האתרים יודיע המשתמש מיידית על כך למנהלת האתרים דרך דף צור קשר. כמו כן מוסכם כי בעלי האתרים ומנהליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעות האתרים. המשתמש מתחייב שלא יהיו לו טענות, תביעות או מענות כלפי בעלי האתרים ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד אלה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעות האתרים. עם זאת מתחייבת מנהלת האתרים, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

הרשמה

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. ייתכן כי בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בשימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. מנהלת האתרים אינה מתחייבת לספק לך שם משתמש וסיסמה חלופיים בשום מקרה.

הצהרת המשתמש

ידוע לי כי השירותים הניתנים באתרים ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתרים בגין אופיים של השירותים שמציעים האתרים. השימוש באתרים ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

כל המוצג באתרים בפרט אלה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתרים, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתרים או את האתרים בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל האתרים בלבד.

מנהלת האתרים לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתרים, מוסכם כי השימוש באתרים הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שייעשה באתרים. מובהר, למען הסר ספק כי מנהלת האתרים אינה אחראית באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתרים אלה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

© תוכנם של אתרים אלה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתרים ובעל הזכויות.

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהל האתרים במייל: info@groupologia.com

הרחבה: אתר group-master.co.il ותוכניות לימוד בתשלום או שדורשות הרשמה

 • אתר grpup-master.co.il הוא מערכת לימוד אישי אוטומטית שמאפשרת למנויים גישה אישית- חופשית כל עוד הרשמתם בתוקף.
 • האתר נתמך בטכנולוגיה עדכנית המספקת זמינות השרות למעלה מ 99%- מהזמן. תקלות במערכת, אם תהיינה, תטופלנה במהירות האפשרית. עם זאת על הלקוח לזכור כי באספקת השרות מעורבים גורמים נוספים שאינם בשליטת המרכז (מהירות החיבור וספק האינטרנט של לקוח, הגדרות מקומיות בדפדפן או ברשת שהלקוח מחובר דרכה ועוד). במידה ותיתקלו בקושי שאינו נפתר תוך שעות ספורות, אנא צרו קשר באימייל וננסה לסייע.
 • רב התכנים באתר הם תכנים מקוריים וייחודיים. מיעוטם הם תכנים שייתכן ונרכשו בתשלום בעבר וגם תכנים שפורסמו ברחבי האינטרנט ללא תשלום למטרות שונות. אלה ואלה אינם מזכים את הלקוח בהחזר כספי.
 • רכישת מנוי לתוכנית לימוד כלשהי באתר מתבצעת באמצעות מערכות הרשמה ומערכות סליקה מאובטחות. מנהלת האתר אינה מקבלת לידיה את נתוני כרטיס האשראי ואינה נושאת, בשום מקרה באחריות על כל דבר ועניין שנוגע בפרטי כרטיסי האשראי.
 • התכנים באתר הנם קניין רוחני. מנהלת האתר מגנה עליהם וזכאית לנעול אותם בפני האפשרות להורדה למחשב ובפני משתמשים שלא רכשו מנוי.
 • בחלק מתוכניות הלימוד מתארחים מומחים שחולקים ומשתפים מעולם הידע שלהם. מדובר בקניין רוחני שנאסף לתועלת הלקוחות. בהרשמתך לתוכניות לימוד אלה הנך מאשר למומחים הללו לשלוח אליך מעת לעת עדכונים ופרסומים במייל באמצעות מערכות דיוור מורשות שמאפשרות לך להסיר מהן את כתובתך בלחיצת כפתור.

מדיניות תשלומים, ביטולים, הקפאות, והחזרים

 1. ההצטרפות לתוכניות הלימוד בתשלום נערכת באופן אוטומטי לאחר סליקת כרטיס האשראי באינטרנט באחת משתי דרכים:
       א. רכישת גישה לתמיד.
  ב . הוראת קבע חודשית מתחדשת.
 2. עם השלמת תהליך הרכישה המערכת שולחת לתיבת המייל של הלקוח:
       ג. מייל עם חשבונית דיגיטאלית
  ד. מייל עם הודעה על שם מישתמש וסיסמא (גישה בלעדית ואפשרות עצמאית לקביעת שם משתמש וסיסמא חדשים באמצעות כתובת המייל שהוזנה במערכת בעת ההרשמה).
  ה. מייל עם הסבר על השימוש במערכת
 3. הבונוסים המצורפים ותנאי התשלום למנויים חדשים משתנים מעת לעת.
       ו. במקרה של הוראת קבע, תנאי התשלום נשארים תקפים כל עוד נשמר רצף תשלומים עקבי.
  ז. בונוסים שלא נוצלו במועד עשויים להשתנות ולהיות מוחלפים באחרים לפי העניין, ואפילו להתבטל במקרים מסוימים.
 4. מדיניות אחריות על שביעות רצון:
       ח. בחלק מהתוכנית בתשלום קיימת אחריות על שביעות רצון. תוכניות אלה ניפתחות בפניך מיד עם השלמת תהליך הסליקה באמצעות שם המשתמש והססמא שקבלת במייל.
  ט. בתוכניות הללו ניתן לבטל את העסקה במהלך פרק הזמן המוצהר באמצעות משלוח אימייל לכתובת info@groupolgia.com. עם ביצוע הביטול שם המשתמש והסיסמא יבוטלו ומלוא סכום העסקה יוחזר תוך 14 ימי עבודה ישירות לכרטיס האשראי.
 5. מדיניות הפסקת הוראת קבע:
       י. כדי להפסיק את הוראת הקבע יש ליידע אותנו לפחות 11 ימי עבודה לפני מועד החיוב החודשי. במידה ולא התקבלה הודעה במועד הנקוב, המערכת תיגבה באופן אוטומטי תשלום חודשי נוסף שלא יוחזר ללקוח.
 6. לא יינתן החזר כספי עבור מנוי שלא נעשה בו שימוש

להורדת התקנון בפורמט PDF – לחצו כאן

Pin It on Pinterest

Share This
דילוג לתוכן